Het proces: nieuwe taken, waarden en hete hangijzers

Hoe is de inhoudelijke commissie nu gekomen tot de gepresenteerde kernwaarden en kerntaken? Hoe zijn ze omgegaan met alle input van de denksessies en de enquête? Henriëtte van der Horst hervat haar presentatie.

Allereerst wordt uit de doeken gedaan welke partijen de hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de herformuleringen van de kernwaarden en kerntaken. Allereerst de stuurgroep die uit de acht organisaties van dit project bestaat. Maar ook de inhoudelijke commissie, het projectteam dat de denksessies en de conferentie heeft georganiseerd en de klankbordgroep. Een grote taak lag bij ‘de Argumentenfabriek’: zij hebben alle input gekanaliseerd en vormgegeven.

De aanpak
“De opdracht was om de bestaande kerntaken en kernwaarden te toetsen en te herformuleren,” zo gaat Van der Horst verder. “Voor en door huisartsen en met actieve betrokkenheid van de andere belanghebbenden. Hoe hebben we dit aangepakt? Natuurlijk hebben we het inhoudelijk voorbereid door een samenvatting te maken van de huidige visie op huisartsenzorg, door een overzicht te maken van relevante trends en actuele ontwikkelingen, maar ook door twaalf strategische thema’s te formuleren.”
De twaalf thema’s zijn als volgt geformuleerd: basiszorg, ANW-zorg, palliatieve zorg, de poortwachtersrol, preventie, de arts-patiëntrelatie, netwerkzorg, opleiding, onderzoek, innovatie, eindverantwoordelijkheid en contractvorm. “Wat hebben we met die twaalf thema’s gedaan?” vraagt Van der Horst zich af. “Wat zijn daar de belangrijke vragen bij en wat zijn de antwoordopties? Wat deden we al en wat is het meest wenselijke in de toekomst?” Die vragen en bijbehorende thema’s zijn het land ingestuurd.

"We merkten dat huisartsen er erg enthousiast van werden. Het creëerde veel draagvlak."

De denksessies 
In twee maanden tijd hebben in heel Nederland maar liefst zeventig denksessies plaatsgevonden. “Het grappige was dat er heel veel mensen teleurgesteld waren dat ze geen denksessies konden doen,” zegt Van der Horst. “We merkten dat huisartsen er erg enthousiast van werden. Het creëerde veel draagvlak.” Niet alleen huisartsen, maar ook aios deden mee aan de sessies: “In Amsterdam hebben we ze na de landelijke kennistoets vastgehouden en ze allemaal een denksessie laten doen in van die kleine gekleurde tentjes.” De zaal lacht. De opbrengst en uitkomsten van alle denksessies zijn direct verwerkt in een online verslaggever en dat zorgde voor een rijk gevulde database met meer dan 3.000 argumenten, waarin alle thema’s werden besproken en alle antwoordopties werden beargumenteerd.

De enquête
De opbrengsten van alle denksessies werden door middel van een enquête gevalideerd. In die enquête werden vragen geformuleerd over waarden en kerntaken, maar ook stellingen over een aantal thema’s geponeerd.  Uiteindelijk waren er onder de respondenten 3109 huisartsen en 345 aios. “Er was een grote eensgezindheid,” gaat Van der Horst verder. “Binnen de verschillende groepen huisartsen waren er geen of slechts subtiele verschillen. De haios weken als groep wel een beetje af van de groep huisartsen.”

"Uiteindelijk zijn de kerntaken en kernwaarden niet alleen opnieuw geformuleerd, maar ook concreter gemaakt."

Herijking kernwaarden en kerntaken
“Uiteindelijk zijn de kerntaken en kernwaarden niet alleen opnieuw geformuleerd, maar ook concreter gemaakt. Dit gebeurde in een aantal rondes, met feedback en input van de stuurgroep en de klankbordgroep.” Uiteindelijk gaat het erom dat met dit proces de hete hangijzers uit het vuur zijn gehaald. En dat we na deze formulering een nieuwe stap kunnen zetten: die van het bewaken van de grenzen van de nieuw geformuleerde kerntaken, in samenwerking met iedereen om ons heen

Hanneke Hendrix
Voeg toe aan selectie