Over medisch generalisten die persoonsgericht werken.

Nieuwe kernwaarden en kerntaken
​Hoe herwaardeer je kernwaarden die je al een jaar of zestig naleeft? Wat vindt de moderne huisarts belangrijk? Wat ziet hij of zij als zijn waarden en taken? En verschillen die erg van de oude waarden en taken?

Om die vragen te beantwoorden is een inhoudelijke commissie niet over één nacht ijs gegaan. Henriette van der Horst, hoogleraar Huisartsengeneeskunde en voorzitter van die inhoudelijke commissie, praat ons bij over de nieuwe kernwaarden en -taken, en vertelt ons ook hoe men tot deze uitkomsten is gekomen. 

Kernwaarden
Ooit waren het er drie, maar inmiddels zijn het er vier: kernwaarden van de huisarts. ‘Gezamenlijk’ is nieuw. Want de zorg is veranderd, en de rol van de huisarts verandert mee. Samen met de patiënt, maar ook met het huisartsenteam, de eerste-, tweede- en derde lijn en met overige zorginstellingen houdt de huisarts overzicht en levert de huisarts passende zorg. 

De kernwaarde ‘generalist’ is aangescherpt tot ‘medisch generalist’. ‘We zijn vooral dokters’, zegt Van der Horst, ‘daar ligt onze kracht.’  “Wij kijken naar passende medische zorg. Niet te veel, maar ook niet te weinig.” Zoals één van de commissieleden in een filmpje zegt: “in de ziekenhuizen worden artsen steeds meer opgeleid tot superspecialisten. Wij zijn medisch generalisten, en dat gegeven maakt ons vak ook aantrekkelijk voor toekomstige artsen.”

De kernwaarde continu is gebleven. Als arts ben je een constante factor voor patiënten. Er wordt ingezet op een langdurige arts-patiënt-relatie, en de huisartsenzorg is nog altijd 24 uur per dag beschikbaar voor urgente gezondheidsklachten, die echt niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Ook  ‘persoonsgericht’ is gebleven, waar aan toegvoegd is dat er sámen met de patiënt wordt gekeken wat passende zorg is. Zo werken huisartsen doorgaans al, maar het was nog niet expliciet gemeld. 

Kerntaken
Dat zijn de nieuw geformuleerde kernwaarden van de huisarts. Maar wat zijn zijn of haar kerntaken? Allereerst draait het om medisch-generalistische zorg. Huisartsen beoordelen klachten. problemen en vragen van hun patiënten vanuit een medisch perspectief. De spoedeisende huisartsenzorg is ook een kerntaak: overal in Nederland moeten patiënten 24 uur per dag, zeven dagen per week, gebruik kunnen maken van spoedeisende zorg, indien hun klachten niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. De terminaal palliatieve zorg blijft ook een kerntaak. De huisarts levert die overdag zelf, en zorgt ervoor dat deze ook daarbuiten geleverd kan worden. Zoals een van de commissieleden zegt: “die zorg hoort zoveel mogelijk thuis gegeven te worden, en wij zijn daar toevallig heel erg goed in.” Instemmend geroezemoes in de zaal. 

Dit geldt in mindere mate voor de preventieve zorg. Er is steeds meer aandacht voor preventie. Daardoor is er ook steeds meer op het bordje van de huisarts terecht gekomen. “Voorkomen is beter dan genezen”, zegt Van der Horst, “maar ook een stuk ingewikkelder.” Preventie heeft vaak met meerdere factoren te maken, ook factoren die buiten de invloedssfeer van de huisarts liggen. Primaire of universele preventie is een publieke taak. De huisarts is wel de aangewezen persoon voor het bieden van geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie aan de individuele patiënt. 

En dan tenslotte de kerntaak ‘zorgcoördinatie’. De huisarts is vooral een verbindende factor in de zorgketen. “Die rol moeten we waarmaken”, stelt Van der Horst. “Wij zijn meestal het eerste aanspreekpunt voor medische vragen van andere zorgverleners over onze patiënten. Wij kunnen patiënten gidsen naar de juiste hulpverlening.” 

Duidelijke kernwaarden en duidelijke kerntaken, waar we vanaf vandaag met elkaar invulling aan gaan geven. Maar hoe zijn deze taken en waarden uiteindelijk opgesteld? Hoeveel stuurgroepen en klankbordgroepen hebben zich hierover gebogen? 

• De stuurgroep bekrachtigt de kernwaarden en kerntaken door het gezamenlijk te ondertekenen.

Video kernwaarden: https://vimeo.com/307262375/49c6540e3f
Video kerntaken: https://vimeo.com/310555403/92c25b6561
Video stuurgroep: https://vimeo.com/307264002/bd58423d9a

Nynke de Jong
Voeg toe aan selectie